Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

งานวิจัย (Research)ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่ถ่ายทอดทางการให้เลือด เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี และที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิจัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การคิดค้นพัฒนา การควบคุม และรักษา โรคดังกล่าวต่อไป


โครงการวิจัยที่ฝ่ายดำเนินการอยู่มีดังนี้การยับยั้ง indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) และ พัฒนา dendritic cell และ cellular immunity สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
Inhibition indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and Development of dendritic cell and cellular immunity to counteract tumour-induced immune dysfunctionการศึกษาฤทธิ์สมุนไพรไทยต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์
Study on Immunomodulating Activities of Thai medicinal plants on human cellular immunity• โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรคไม่ติดเชื้อ
  Research and Development of Medicinal Plant for Non-Infectious Diseases


• การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
  Study on anti-cancer activities of Thai medicinal plants on cancer cells in vitro


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/06/2010

การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
Study on anti-cancer activities of Thai medicinal plants on cancer cells in vitroสมุนไพรเป็นแหล่งความรู้และวัตถุดิบสำคัญในการศึกษาด้าน drug discovery and development ในโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ยาแผนปัจจุบันสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ได้รับการยอมรับโดย US Food and Drug Administration หลายชนิดเป็น plant-based natural products ซึ่งตัวยาเหล่านี้มีทั้งที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบตามธรรมชาติและสารกึ่งสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากสกัดจากพืช ยาที่กล่าวถึงนี้มีทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ Taxol (Paclitaxel), Vinblastine, Vincristine, Topotecan, Irinotecan, Etoposide และ Teniposide โดยยาแต่ละชนิดอาจมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันกลไกการทำงาน (mechanistic actions) ที่พบในยาต้านโรคมะเร็งหลายชนิด คือ การทำลายเซลล์มะเร็งโดยอาศัยความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity) ของตัวยา กระบวนการทำลายเซลล์มะเร็งของยาแต่ละตัวยังอาจแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ออกฤทธิ์ขัดขวางการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในขั้นตอนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสารเคมีที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษต่อเซลล์นั้นนับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำมาทดสอบและพัฒนาเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์สำหรับต้านโรคมะเร็ง วิธีการศึกษาประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งวิธีหนึ่ง คือ MTT colorimetric assay ซึ่งตรวจวัดความปกติหรือความสามารถของการทำงานของ mitochondria ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความจำเป็นต่อเซลล์มีชีวิตทุกเซลล์ เนื่องจาก MTT assay เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกและค่าใช้จ่ายไม่สูง คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดสอบบทบาทของสารสกัดสมุนไพรชนิดต่างๆใน bioassay นี้ ก่อนที่จะนำสารสกัดนั้นไปทดสอบโดยวิธี flow cytometry เพื่อตรวจวัดการเกิด apoptosis โดยละเอียดต่อไปความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัยโรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีอัตราอุบัติและอัตราชุกของโรคสูง และมีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาทางด้าน epidemiology พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อในประชากรทั้งชายและหญิงในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ป่วยเองแล้วโรคมะเร็งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติในหลายๆด้าน ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งทำได้ลำบากและมักตรวจพบหลังจากโรคได้ดำเนินไประยะหนึ่งแล้ว ทำให้การรักษาทำได้ยาก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมักพบการเกิดซ้ำในอวัยวะส่วนอื่น การรักษาโดยใช้ยาส่วนมากมีผลค้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ นอกจากนี้ค่ารักษาและค่ายายังสูงมากทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชภัณฑ์อื่นจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่งผลให้มีการศึกษาหาทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพโดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากขึ้นการใช้สมุนไพรในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคมะเร็งเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ป่วยให้ความนิยมและเลือกใช้มานาน ถึงแม้ว่าสมุนไพรไทยหลายชนิดมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สมุนไพรเหล่านี้รวมทั้งสมุนไพรชนิดอีกจำนวนมากก็ยังไม่ได้ผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ เพื่อยืนยันสรรพคุณ กลไกการออกฤทธิ์ และปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภค การทดสอบบทบาทของสมุนไพรในการทำลายเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆจึงเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรวัตถุประสงค์ของโครงการ1. เพื่อศึกษาบทบาทของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ
2. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ทราบชนิดของสมุนไพรที่แสดงแนวโน้มต่อต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง
2. นำข้อมูลและความรู้ความเข้าใจที่ได้จากงานวิจัยขั้นต้น มาใช้สำหรับการคัดเลือกสมุนไพรมาแยก
    ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อหาสาระสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรต่อไปแก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/06/2010