Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

งานวิจัย (Research)ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่ถ่ายทอดทางการให้เลือด เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี และที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิจัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การคิดค้นพัฒนา การควบคุม และรักษา โรคดังกล่าวต่อไป


โครงการวิจัยที่ฝ่ายดำเนินการอยู่มีดังนี้การยับยั้ง indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) และ พัฒนา dendritic cell และ cellular immunity สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
Inhibition indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and Development of dendritic cell and cellular immunity to counteract tumour-induced immune dysfunctionการศึกษาฤทธิ์สมุนไพรไทยต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์
Study on Immunomodulating Activities of Thai medicinal plants on human cellular immunity• โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรคไม่ติดเชื้อ
  Research and Development of Medicinal Plant for Non-Infectious Diseases


• การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
  Study on anti-cancer activities of Thai medicinal plants on cancer cells in vitro


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/06/2010

โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรคไม่ติดเชื้อ
Research and Development of Medicinal Plant for Non-Infectious Diseasesสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยแอนติบอดี (Humoral Immunity) และระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์ (Cellular Immunity) แต่การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากพันธุกรรม (Congenital Immunodeficiencies) หรือถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้น (Acquired Immunodeficiencies) เช่น จากสภาวะการขาดอาหาร จากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง หรือการติดเชื้อของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน เช่น การติดเชื้อ HIV-1 เป็นต้น ทางหนึ่งที่น่าจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบ Acquired Immunodeficiencies คือ การเสริมสร้างความสามารถของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันการทดสอบเพื่อทราบและยืนยันสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆต่อระบบภูมิคุ้มกันวิธีหนึ่ง คือการตรวจวัดความสามารถของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทำ เช่น การตรวจวัดการแบ่งตัวของลิมโฟซัยท์ (Lymphocyte proliferation) และการตรวจวัดการทำงานของ natural killer cells (NK cell activities) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบ่งชี้การกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ความสำคัญ ที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิด เช่น echinacea, ginseng , เถาวัลย์เปรียง เป็นต้น มีรายงานว่ามีสรรพคุณช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน แต่รายงานเกี่ยวกับสาระสำคัญที่ได้จากสมุนไพรซึ่งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันนั้นยังไม่มี ประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และสมุนไพรหลายชนิดเชื่อกันว่ามีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ เสริมสร้างสุขภาพของร่างกาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยบทบาทของสมุนไพรต่อระบบภูมิคุ้มกัน การวิจัยดังกล่าวนอกจากจะเพิ่มองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังช่วยลดปัญหาสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทั่วไปได้อีกด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการ1. เพื่อศึกษาบทบาทของสมุนไพรต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์
2. เพื่อศึกษาสาระสำคัญในสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ทราบชนิดและสาระสำคัญของสมุนไพรที่มีแนวโน้มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
2. เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การประยุกต์ใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ที่มีความบกพร่องของระบบ
    ภูมิคุ้มกันแบบ Acquired Immunodeficiencies เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/06/2010