Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

งานวิจัย (Research)ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่ถ่ายทอดทางการให้เลือด เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี และที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิจัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การคิดค้นพัฒนา การควบคุม และรักษา โรคดังกล่าวต่อไป


โครงการวิจัยที่ฝ่ายดำเนินการอยู่มีดังนี้การยับยั้ง indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) และ พัฒนา dendritic cell และ cellular immunity สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
Inhibition indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and Development of dendritic cell and cellular immunity to counteract tumour-induced immune dysfunctionการศึกษาฤทธิ์สมุนไพรไทยต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์
Study on Immunomodulating Activities of Thai medicinal plants on human cellular immunity• โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรคไม่ติดเชื้อ
  Research and Development of Medicinal Plant for Non-Infectious Diseases


• การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
  Study on anti-cancer activities of Thai medicinal plants on cancer cells in vitro


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/06/2010

การยับยั้ง indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) และ พัฒนา dendritic cell และ cellular immunity สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
Inhibition indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and Development of dendritic cell and cellular immunity to counteract tumour-induced immune dysfunctionปัจจุบันแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นไปได้และกำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายประเทศคือเทคนิค "การเพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาว" โดยอาศัยการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการทำลายเซลล์มะเร็ง (effector cell) เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นำมากระตุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพที่น่าสนใจคือ cytotoxic T lymphocyte (CTL) เนื่องจากเซลล์นี้สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีในหลอดทดลอง หลักฐานการตรวจพบเอ็นไซม์ IDO จากเซลล์มะเร็ง และ antigen presenting cell เช่น dendritic cell ซึ่งเอ็นไซม์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็น immunosuppressive enzyme ออกฤทธิ์ degrade กรดอะมิโน tryptophan และสะสมสาร metabolites kynurenine เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยับยั้งการทำงานของภูมิต้านทานประเภทเซลล์ในผู้ป่วยมะเร็ง ฉะนั้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการแสดงออกและยับยั้งการสร้างเอ็นไซม์ IDO จาก dendritic cell น่าที่จะส่งผลกระตุ้นการเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของ Cellular Immune System ในการทำลายเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัยมะเร็ง เป็นโรคร้ายติดอันดับที่คร่าชีวิตประชากรโลกมาแล้วอย่างมากมาย สำหรับการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ทั้งจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมและจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารเคมี รังสี ไวรัส พยาธิบางชนิด ตลอดจนความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการ ในปัจจุบันการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ มีวิธีการที่เป็นหลักการสำคัญ อยู่ 5 วิธี คือ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษา การเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และ การรักษาโดยการเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความสนใจและเริ่มใช้กันในวงการแพทย์เมื่อไม่นานมานี้ สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งและรักษาไม่หายขาดเป็นเพราะเซลล์มะเร็งหลบหลีกภาวะภูมิต้านทานของร่างกาย (immunity escape) โดยเฉพาะภูมิต้านทานประเภทเซลล์ (cellular immunity) ซึ่งได้แก่ effector cell ประเภทต่างๆ เช่น cytotoxic T lymphocyte (CTL), natural killer cell (NK cell) และ helper T cell เป็นต้น นอกจากนี้หลักฐานที่ว่า ในผู้ป่วยมะเร็ง Dendritic Cell สามารถผลิตเอ็นไซม์ indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) มีฤทธิ์ไปยับยั้งการแบ่งตัวของ T cell, กระตุ้นให้เกิด T cell apoptosis และกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ regulatory T cell (Treg) ส่งผลให้ยับยั้งในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งนำไปสู่การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา cellular immunity ในการทำลายเซลล์มะเร็ง โดยศึกษาการแสดงออกและยับยั้งเอ็นไซม์ IDO ที่ผลิตจาก dendritic cell โดยการกระตุ้นด้วยสารเคมี และทดสอบการเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพ การทำงานของเม็ดเลือดขาวที่จำเพาะต่อการทำลายเซลล์มะเร็งวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย1. เพื่อศึกษากลไกการแสดงออกของเอ็นไซม์ indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) จากdendritic cell
2. เพื่อศึกษาการยับยั้งการแสดงออกของเอ็นไซม์ indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) จาก dendritic cell
    ที่มีผลต่อพัฒนา dendritic cell และ cellular immunity สำหรับรักษาโรคมะเร็งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ทราบกลไกการแสดงออกของเอ็นไซม์ IDO จาก dendritic cell
2. ยับยั้งการสร้างเอ็นไซม์ indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) จาก dendritic cell เพื่อพัฒนา
    dendritic cell และกระตุ้น cellular immunity ต่อการทำลายเซลล์มะเร็ง
3. นำข้อมูลและความรู้ความเข้าใจที่ได้จากงานวิจัยมาใช้สำหรับการประยุกต์ใช้ dendritic cells
    สำหรับรักษาโรคมะเร็งโดยการเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy)
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/06/2010