Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

งานตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (Quality Control Sample, QC)ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (External Quality Control Serum : EQC) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีตัวอย่างเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบประจำวัน ที่เหมาะสม และมีราคาถูก สำหรับการตรวจ Anti HIV, HIV-1 p24 Ag, Anti HCV และ HBsAg


โดยตัวอย่างควบคุมคุณภาพเป็นตัวอย่างที่ไม่กำหนดค่า ( Unknown value ) และมีความจำเพาะกับชุดตรวจที่แนะนำเท่านั้น หากนำไปใช้กับชุดตรวจอื่นที่ไม่ได้กำหนด ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยตนเอง


ซึ่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพนี้ มิได้จัดทำขึ้นเพื่อหวังผลทางธุรกิจ แต่เพื่อต้องการส่งเสริมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในเรื่องการควบคุมคุณภาพทางตรวจการติดเชื้อเอช ไอวี และการตรวจทางซีโรโลยีอื่นๆวัตถุประสงค์1. เพื่อผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และให้บริการสนับสนุนตัวอย่างดังกล่าว
    แก่ห้องปฏิบัติการที่ต้องการตัวอย่าง
2. เพื่อเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาทางวิชาการในเรื่องการควบคุมคุณภาพทางตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และ
    การตรวจทางซีโรโลยี อื่นๆ


กลุ่มเป้าหมายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่ต้องการจัดหาตัวอย่างควบคุมคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีมาใช้งาน (ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ประมาณ 50 แห่ง ทั่วประเทศ)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีแหล่งของตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่สามารถจัดหาได้ง่าย และมีราคาถูก
2. ช่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพ ในห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
    และการตรวจทางซีโรโลยีอื่นๆ


ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ     คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายขนาด

qcseranih31    qcseranih32
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 22/07/2010