Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
External Quality Assessment Scheme for HIV Viral Loadกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด มาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการที่ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง ทำให้การวินิจฉัย การติดตามการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
     ในประเทศไทยและต่างประเทศ

1.2 เอกสารการสมัคร : ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
     สาธารณสุขจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกปัจจุบัน
     ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ไม่เคยเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ สามารถดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสมัครสมาชิกได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://ttp.dmsc.moph.go.th เพื่อกรอกข้อมูลและส่งมายัง
     e-mail : eqa.hivvl@gmail.com


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2562

1.4 ขั้นตอนการสมัคร : ห้องปฏิบัติการนำใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
     ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับห้องปฏิบัติการ จากนั้น
      ห้องปฏิบัติการจึงส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง
     ผู้ดำเนินแผนฯ ทาง e-mail : eqa.hivvl@gmail.com


1.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก : 20,000 .- บาท/ปี


2. รอบระยะเวลาดำเนินการกำหนดการในปีงบประมาณ 2563 จะจัดส่งตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปีโดย


ครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ส่งรายงานสรุปเฉพาะห้องปฏิบัติการ วันที่ออกรายงานสรุป
1 4 กุมภาพันธ์ 2563 20 มีนาคม 2563 20 เมษายน 2563
2 1 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 11 กันยายน 2563


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล      วัตถุทดสอบจะถูกบรรจุในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็งแห้ง เพื่อให้มีสภาพแช่แข็งตลอดเวลา และจัดส่งถึงห้องปฏิบัติการโดยตรงโดยบริษัทขนส่งตัวอย่าง ภายในกล่องโฟมจะบรรจุ Freeze-thaw indicator สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพ Indicator จะเปลี่ยนไป
      สมาชิกต้องรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลการทดสอบที่ได้จากเครื่องทำการทดสอบ (เว็บไซด์รายงานผล: http://einstyle.net/eqavl/)4. การจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการจะได้รับรายงาน ดังนี้

4.1 รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Individual report) :รายงานผลประเมินเฉพาะห้องปฏิบัติการ

4.2 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final report) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติการของสมาชิกทั้งหมด
      และคำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่ผลประเมินไม่น่าพอใจ


5. การมอบประกาศนียบัตรแผนทดสอบความชำนาญฯ จะมอบประกาศนียบัตร “เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด” ให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี และรายงานผลตรงเวลา สำหรับรายละเอียดที่ระบุในประกาศนียบัตรประกอบไปด้วย ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อหน่วยงาน


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนทดสอบความชำนาญฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 99256

http://ttp.dmsc.moph.go.th/

E-mail: eqa.hivvl@gmail.com


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 19/07/2019