Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
External Quality Assessment Scheme for HIV Viral Loadกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด มาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการที่ตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง ทำให้การวินิจฉัย การติดตามการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
     ในประเทศไทยและต่างประเทศ

1.2 เอกสารการสมัคร : ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
     สาธารณสุขจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกปัจจุบัน
     และห้องปฏิบัติการที่สนใจ ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560

1.4 ขั้นตอนการสมัคร

1.4.1 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FS 13-00-075/1) ให้ครบถ้วน

1.4.2 ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FS 13-00-075/1) พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร
        สมาชิกมายังฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
        ภายในวันที่กำหนด (ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560)


1.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก : 20,000 .- บาท/ปี


2. รอบระยะเวลาดำเนินการกำหนดการในปีงบประมาณ 2561 จะจัดส่งตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปีโดย


ครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ส่งรายงานสรุป
1 กุมภาพันธ์ 2561 เมษายน 2561
2 กรกฎาคม 2561 กันยายน 2561


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล3.1 ก่อนส่งวัตถุทดสอบทางแผนทดสอบความชำนาญฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โดยจัดส่งตาม
      ที่อยู่ที่สมาชิกกรอกในใบสมัคร

3.2 วัตถุทดสอบจะถูกบรรจุในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็งแห้ง เพื่อให้มีสภาพแช่แข็งตลอดเวลา
      ซึ่งมี Freeze-thaw indicator สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ โดยเมื่ออุณหภูมิลดลง
      สภาพ Indicator จะเปลี่ยนไป

3.3 สมาชิกต้องรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลการทดสอบ
      ที่ได้จากเครื่องทำการทดสอบ (เว็บไซด์รายงานผล: http://einstyle.net/eqavl/)4. การจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการจะได้รับรายงาน ดังนี้

4.1 รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Individual report) :รายงานผลประเมินเฉพาะห้องปฏิบัติการ

4.2 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final report) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติการของสมาชิกทั้งหมด
      และคำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่ผลประเมินไม่น่าพอใจ


5. การมอบประกาศนียบัตรแผนทดสอบความชำนาญฯ จะมอบประกาศนียบัตร “เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด” ให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี และรายงานผลตรงเวลา สำหรับรายละเอียดที่ระบุในประกาศนียบัตรประกอบไปด้วย ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อหน่วยงาน


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนทดสอบความชำนาญฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 98091, 99256

โทรสาร 0 2951 1428

http://ttp.dmsc.moph.go.th/

E-mail: eqa.hivvl@gmail.com


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์การแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสิริไพลิน จอมจันยวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 06/09/2017