Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
National External Quality Assessment Scheme for HIV Serology Testingในปีงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีโวโรโลยีแห่งชาติ ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก และธนาคารเลือดทั่วประเทศ


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก และธนาคารเลือดทั่วประเทศ

1.2 วิธีการสมัคร :  ดำเนินการสมัครสมาชิกผ่าน เว็บไซต์กองทดสอบความชำนาญ โดยโปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการชำระค่าธรรมเนียมทาง ขั้นตอนการสมัครสมาชิก


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564


1.4 ค่าธรรมเนียมสมาชิก : 3,500 บาทต่อปี2. รอบระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ออกรายงานเบื้องต้น วันที่ออกรายงานสรุป
1 29 พฤศจิกายน 2564 20 ธันวาคม 2564 28 มกราคม 2565
2 28 กุมภาพันธ์ 2565 21 มีนาคม 2565 6 พฤษภาคม 2565
3 30 พฤษภาคม 2565 20 มิถุนายน 2565 29 กรกฏาคม 2565


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผลวัตถุทดสอบจะถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกในสภาพไม่แช่เย็นทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เนื่องจากต้องการนำส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ดังนั้นตัวอย่างจะถูกจ่าหน้าพัสดุภัณฑ์ถึงหัวหน้าห้องปฏิบัติการโดยตรง


สมาชิกต้องรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด (ทางเว็บไซด์: http://einstyle.net/eqasero/) แผนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ไม่ตอบผลกลับภายในเวลาที่กำหนด เพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการวิเคราะห์ผลสมาชิกโดยรวมทั้งยังกระทบต่อแผนการดำเนินงานในรอบต่อไป


4. การรายงานผลการประเมินไปยังสมาชิกในแต่ละรอบการดำเนินการ สมาชิกจะได้รับรายงานเบื้องต้น รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานเฉพาะแห่ง ในเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับสรุปการดำเนินงานประจำปี


5. การมอบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี ผู้ดำเนินแผนฯ จะมอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการและดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนทดสอบความชำนาญฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 98091, 99256

E-mail: eqa.hivsero@gmail.com

Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวสิริไพลิน จอมจันยวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 05/08/2010