Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ
National External Quality Assessment Scheme for HbA1C Testingสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c ตั้งแต่ปี 2559 ประเมินผลสมาชิกโดยเปรียบเทียบกับค่ากำหนดที่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) โดยหน่วยงาน European Reference Laboratory ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับนานาชาติที่กำหนดค่ามาตรฐานของการทดสอบ HbA1c เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับค่ากำหนดที่ได้รับมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างทดสอบที่ส่งให้สมาชิก คือ Human Whole Blood ซึ่งไม่มีความแตกต่างจากตัวอย่างคนไข้ในการปฏิบัติงานจริงโดยชุดตัวอย่างจัดเตรียมร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) ในระดับ level I laboratory ตัวอย่างที่ถูกแบ่งบรรจุแล้วตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) และความคงตัว (Stability test) และวิเคราะห์ทางสถิติ ตาม ISO13528:2015 ทำให้มั่นใจในความถูกต้องของชุดตัวอย่างและน่าเชื่อถือ


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจ HbA1c ในประเทศไทย
     และต่างประเทศ

1.2 เอกสารการสมัคร :  ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
     สาธารณสุขจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกปัจจุบัน
     ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ไม่เคยเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ สามารถดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสมัครสมาชิกได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://ttp.dmsc.moph.go.th เพื่อกรอกข้อมูลและส่งมายัง
     e-mail : ttp.nih@gmail.com


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

1.4 ขั้นตอนการสมัคร ห้องปฏิบัติการนำใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
     ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับห้องปฏิบัติการ จากนั้น
      ห้องปฏิบัติการจึงส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง
     ผู้ดำเนินแผนฯ ทาง e-mail : eqa.a1c@gmail.com


1.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก : 5,000 .- บาท/ปี


2. รอบระยะเวลาดำเนินการกำหนดการในปีงบประมาณ 2562 จะจัดส่งตัวอย่าง 3 ครั้งต่อปีโดย


ครั้งที่ 1/2562 2/2562 3/2562
วันที่ส่งตัวอย่าง 6 พฤศจิกายน 2561 5 มีนาคม 2562 2 กรกฎาคม 2562
วันที่เปิดรับรายงานผล รอบที่ 1 6-15 พฤศจิกายน 2561 5-14 มีนาคม 2562 2-11 กรกฎาคม 2562
วันที่ออกรายงานเบื้องต้น รอบที่ 1 19 พฤศจิกายน 2561 18 มีนาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562
วันที่รายงานผลการทดสอบทั้งหมดของสมาชิก รอบที่ 1 30 พฤศจิกายน 2561 29 มีนาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
วันที่เปิดรับรายงานผล รอบที่ 2 7-15 มกราคม 2562 6-15 พฤษภาคม 2562 2-10 กันยายน 2562
วันที่ออกรายงานเบื้องต้น รอบที่ 2 21 มกราคม 2562 20 พฤษภาคม 2562 16 กันยายน 2562
วันที่รายงานผลการทดสอบทั้งหมดของสมาชิก รอบที่ 2 1 กุมภาพันธ์ 2562 31 พฤษภาคม 2562 27 กันยายน 2562
วันที่ออกรายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 31 พฤษภาคม 2562 27 กันยายน 2562


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล      วัตถุทดสอบจะถูกบรรจุในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็งแห้ง เพื่อให้มีสภาพแช่แข็งตลอดเวลา และจัดส่งถึงห้องปฏิบัติการโดยตรงโดยบริษัทขนส่งตัวอย่าง ภายในกล่องโฟมจะบรรจุ Freeze-thaw indicator สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพ Indicator จะเปลี่ยนไป
      สมาชิกต้องรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลการทดสอบที่ได้จากเครื่องทำการทดสอบ (เว็บไซด์รายงานผล: http://einstyle.net/eqahba1c/)4. การจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการจะได้รับรายงาน ดังนี้
4.1 รายงานเบื้องต้น (Preliminary report) : รายงานค่ากำหนดของแต่ละตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์
      โดยวิธี International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)

4.2 รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Individual report) : รายงานผลประเมินเฉพาะห้องปฏิบัติการและ
      คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่ผลประเมินไม่น่าพอใจ

4.3 รายงานสรุป : รายงานสรุปผลการปฏิบัติการของสมาชิกทั้งหมด5. การมอบประกาศนียบัตรแผนทดสอบความชำนาญฯ จะมอบประกาศนียบัตร “เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c” ให้สมาชิกที่เข้าร่วมแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง ต่อปี และรายงานผลตรงเวลา

       สำหรับรายละเอียดที่ระบุในประกาศนียบัตรประกอบไปด้วย ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อหน่วยงาน


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 98091

โทรสาร 0 2951 1428

http://ttp.dmsc.moph.go.th/

E-mail: eqa.a1c@gmail.com


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวสิริลดา พิมพา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์การแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสิริไพลิน จอมจันยวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 27/08/2018