Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ
National External Quality Assessment Scheme for HbA1C Testingสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c ตั้งแต่ปี 2559 ประเมินผลสมาชิกโดยเปรียบเทียบกับค่ากำหนดที่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) โดยหน่วยงาน European Reference Laboratory ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับนานาชาติที่กำหนดค่ามาตรฐานของการทดสอบ HbA1c เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับค่ากำหนดที่ได้รับมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างทดสอบที่ส่งให้สมาชิก คือ Human Whole Blood ซึ่งไม่มีความแตกต่างจากตัวอย่างคนไข้ในการปฏิบัติงานจริงโดยชุดตัวอย่างจัดเตรียมร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) ในระดับ level I laboratory ตัวอย่างที่ถูกแบ่งบรรจุแล้วตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) และความคงตัว (Stability test) และวิเคราะห์ทางสถิติ ตาม ISO13528:2015 ทำให้มั่นใจในความถูกต้องของชุดตัวอย่างและน่าเชื่อถือ


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจ HbA1c ในประเทศไทย
     และต่างประเทศ

1.2 วิธีการสมัคร :  ดำเนินการสมัครสมาชิกผ่าน เว็บไซต์กองทดสอบความชำนาญ โดยโปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการชำระค่าธรรมเนียมทาง ขั้นตอนการสมัครสมาชิก


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564


1.4 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก : 6,500 .- บาท/ปี


2. รอบระยะเวลาดำเนินการกำหนดการในปีงบประมาณ 2565 จะจัดส่งตัวอย่าง 3 ครั้งต่อปีโดย


ครั้งที่ 1/2565 2/2565 3/2565
วันที่ส่งตัวอย่าง 2 พฤศจิกายน 2564 1 มีนาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565
วันที่เปิดรับรายงานผล 2-11 พฤศจิกายน 2564 1-10 มีนาคม 2565 19-29 กรกฎาคม 2565
วันที่ออกรายงานเบื้องต้น 15 พฤศจิกายน 2564 14 มีนาคม 2565 1 สิงหาคม 2565
วันที่ออกรายงานเฉพาะแห่ง
และรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์
24 ธันวาคม 2564 29 เมษายน 2565 9 กันยายน 2565


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล      วัตถุทดสอบจะถูกบรรจุในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็งแห้ง เพื่อให้มีสภาพแช่แข็งตลอดเวลา และจัดส่งถึงห้องปฏิบัติการโดยตรงโดยบริษัทขนส่งตัวอย่าง ภายในกล่องโฟมจะบรรจุ Freeze-thaw indicator สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพ Indicator จะเปลี่ยนไป
      สมาชิกต้องรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลการทดสอบที่ได้จากเครื่องทำการทดสอบ (เว็บไซด์รายงานผล: http://einstyle.net/eqahba1c/)4. การจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการจะได้รับรายงาน ดังนี้
4.1 รายงานเบื้องต้น (Preliminary report) : รายงานค่ากำหนดของแต่ละตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์
      โดยวิธี International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)

4.2 รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Individual report) : รายงานผลประเมินเฉพาะห้องปฏิบัติการและ
      คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่ผลประเมินไม่น่าพอใจ

4.3 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final report) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติการของสมาชิกทั้งหมด และคำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่ผลประเมินไม่น่าพอใจ5. การมอบประกาศนียบัตรแผนทดสอบความชำนาญฯ จะมอบประกาศนียบัตร “เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c” ให้สมาชิกที่เข้าร่วมแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง ต่อปี และรายงานผลตรงเวลา

       สำหรับรายละเอียดที่ระบุในประกาศนียบัตรประกอบไปด้วย ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อหน่วยงาน


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 99256

http://ttp.dmsc.moph.go.th/

E-mail: eqa.a1c@gmail.com


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 23/06/2021