ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c
External Quality Assessment Scheme for HbA1C Testingสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c ตั้งแต่ปี 2559 ประเมินผลสมาชิกโดยเปรียบเทียบกับค่ากำหนดที่ได้ส่งทดสอบที่ International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับนานาชาติที่กำหนดค่ามาตรฐานของการทดสอบ HbA1c เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับค่ากำหนดที่ได้รับมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างทดสอบที่ส่งให้สมาชิก คือ Human Whole Blood ซึ่งไม่มีความแตกต่างจากตัวอย่างคนไข้ในการปฏิบัติงานจริงโดยชุดตัวอย่างจัดเตรียมร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) ระดับ level I laboratory ตัวอย่างที่ถูกแบ่งบรรจุแล้วตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) และความคงตัว (Stability test) และวิเคราะห์ทางสถิติ ตาม ISO13528 : 2015 ทำให้มั่นใจในความถูกต้องของชุดตัวอย่างและน่าเชื่อถือ


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจ HbA1c ในประเทศไทย
     และต่างประเทศ

1.2 เอกสารการสมัคร :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับ
     ห้องปฏิบัติการสมาชิกปัจจุบัน และห้องปฏิบัติการที่สนใจ ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2560


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2560

1.4 ขั้นตอนการสมัคร

1.4.1 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FS 13-00-075/1) ให้ครบถ้วน

1.4.2 ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FS 13-00-075/1) พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร
        สมาชิกมายังฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
        ทาง e-mail : eqa.a1c@gmail.com ภายในวันที่กำหนด (ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560)


1.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก : 5,000 .- บาท/ปี


2. รอบระยะเวลาดำเนินการกำหนดการในปีงบประมาณ 2561 จะจัดส่งตัวอย่าง 3 ครั้งต่อปีโดย


ครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ส่งรายงานสรุป
1 กุมภาพันธ์ 2561 เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
3 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผล3.1 ก่อนส่งวัตถุทดสอบทางโครงการฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โดยจัดส่งตามที่อยู่
      ที่สมาชิกกรอกในใบสมัคร

3.2 วัตถุทดสอบจะถูกบรรจุลงในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็งแห้ง เพื่อให้มีสภาพแช่แข็งตลอดเวลา
      ซึ่งมี Freeze-thaw indicator สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ โดยเมื่ออุณหภูมิลดลง
      สภาพ Indicator จะเปลี่ยนไป

3.3 สมาชิกต้องรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลการทดสอบ
      ที่ได้จากเครื่องทำการทดสอบ (เว็บไซด์รายงานผล: http://einstyle.net/eqahba1c/)4. การจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการจะได้รับรายงาน ดังนี้
4.1 รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ (Individual report) : รายงานผลประเมินเฉพาะห้องปฏิบัติการ

4.2 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final report) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติการของสมาชิกทั้งหมดและ
      คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่ผลประเมินไม่น่าพอใจ5. การมอบประกาศนียบัตรฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด จะมอบประกาศนียบัตร “เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c” ให้สมาชิกที่เข้าร่วมแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง ต่อปี และรายงานผลตรงเวลา

       สำหรับรายละเอียดที่ระบุในประกาศนียบัตรประกอบไปด้วย ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อหน่วยงาน


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 98091, 99256

โทรสาร 0 2951 1428

http://ttp.dmsc.moph.go.th/

E-mail: eqa.a1c@gmail.com


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวสิริลดา พิมพา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์การแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวสิริไพลิน จอมจันยวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวกนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 14/11/2017