Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
External Quality Assessment Scheme for HCV Serology Testingในปีงบประมาณ 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

1.2 วิธีการสมัคร :  ดำเนินการสมัครสมาชิกผ่าน เว็บไซต์กองทดสอบความชำนาญ โดยโปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการชำระค่าธรรมเนียมทาง ขั้นตอนการสมัครสมาชิก


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564


1.5 ค่าธรรมเนียมสมาชิก : 3,500 บาทต่อปี2. รอบระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ส่งรายงานสรุป
1 25 ตุลาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
2 8 กุมภาพันธ์ 2565 18 เมษายน 2565
3 7 มิถุนายน 2565 9 สิงหาคม 2565


3. การจัดส่งตัวอย่างทดสอบและการรายงานผลวัตถุทดสอบจะถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยตรงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในสภาพไม่แช่เย็น เนื่องจากต้องการนำส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ดังนั้นตัวอย่างจะถูกจ่าหน้าพัสดุภัณฑ์ถึงหัวหน้าห้องปฏิบัติการโดยตรง


สมาชิกต้องรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด (ทางเว็บไซด์: http://einstyle.net/eqahcv/) ผู้ดำเนินแผนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ไม่ตอบผลกลับภายในเวลาที่กำหนด เพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการวิเคราะห์ผลสมาชิกโดยรวมทั้งยังกระทบต่อแผนการดำเนินงานในรอบต่อไป


4. การรายงานผลการประเมินไปยังสมาชิกในแต่ละรอบการดำเนินการ สมาชิกจะได้รับรายงานเบื้องต้น รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ในเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับสรุปผลการดำเนินงานประจำปี


5. การมอบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี ผู้ดำเนินแผนฯ จะมอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการและดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนทดสอบความชำนาญฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99188

E-mail: eqa.hepatitis@gmail.com

Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวสิริลดา พิมพา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาววิภาวี ธัญญเจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวนุชธิดา ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ


การสมัครสมาชิก EQA HCV Serology ปีงบประมาณ 2565 โปรดลงทะเบียนสมัครสมาชิกทาง เว็บไซต์กองทดสอบความชำนาญ  


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 23/06/2021