Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
External Quality Assessment Scheme for HCV Serology Testingในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

1.2 เอกสารการสมัคร : ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จะดำเนิน การส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมทั้งใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารให้กับสมาชิกปัจจุบัน ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ไม่เคยเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มสมัครสมาชิกได้ทาง e-mail : eqa.hepatitis@gmail.com


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560


1.4 ขั้นตอนการสมัคร : ห้องปฏิบัติการนำใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับห้องปฏิบัติการ จากนั้น ห้องปฏิบัติการจึงส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายังผู้ดำเนินแผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ช่องทางการส่งเอกสารให้กับผู้ดำเนินแผนฯ

ทางไปรษณีย์

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88/7 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ทาง E-mail

eqa.hepatitis@gmail.com

1.5 ค่าธรรมเนียมสมาชิก : 2,000 บาทต่อปี2. รอบระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ส่งรายงานสรุป
1 กุมภาพันธ์ 2561 พฤษภาคม 2561
2 มิถุนายน 2561 กันยายน 2561


3. การจัดส่งวัตถุทดสอบและการรายงานผลวัตถุทดสอบจะถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยตรงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในสภาพไม่แช่เย็น เนื่องจากต้องการนำส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ดังนั้นตัวอย่างจะถูกจ่าหน้าพัสดุภัณฑ์ถึงหัวหน้าห้องปฏิบัติการโดยตรงพร้อมเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับรายงานผล


ทั้งนี้ สมาชิกต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์กลับมายังฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ครบกำหนดตอบผลกลับ ผู้ดำเนินแผนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ตอบผลกลับหลังวันที่ครบกำหนด เพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการวิเคราะห์ผลสมาชิกโดยรวมทั้งยังกระทบต่อแผนการดำเนินงานในรอบต่อไป


4. การรายงานผลการประเมินไปยังสมาชิกในแต่ละรอบการดำเนินการ สมาชิกจะได้รับรายงานเบื้องต้น และรายงานฉบับสมบูรณ์ ในเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับสรุปผลการดำเนินงานประจำปี


5. การมอบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี ผู้ดำเนินแผนฯ จะมอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการและดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนทดสอบความชำนาญฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99255-6

โทรสาร 0 2951 1428

E-mail: eqa.hepatitis@gmail.com

Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวสิริลดา พิมพา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาวเพทาย อุ่นผล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาววิรวรรณ วรรณชา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสิริไพลิน จอมจันยวง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


External Quality Assessment Scheme for HCV Serologyรายงานเบื้องต้น
รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์
ปีงบประมาณ 2560 ห้องปฏิบัติการสามารถสมัครสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจไวรัสตับอักเสบบีได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ หมายเลขติดต่อ 053-112188-90 ต่อ 606

รายงานเบื้องต้น
รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์

แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 30/11/2017