Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
 Transfusion-Transmitted Pathogens Section

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
External Quality Assessment Scheme for HCV Serology Testingในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


1. การสมัครเป็นสมาชิก1.1 คุณสมบัติของสมาชิก : เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

1.2 เอกสารการสมัคร : ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จะดำเนิน การส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมทั้งใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารให้กับสมาชิกปัจจุบัน ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ไม่เคยเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มสมัครสมาชิกได้ทาง e-mail : eqa.hepatitis@gmail.com


1.3 ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก : ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562


1.4 ขั้นตอนการสมัคร : ห้องปฏิบัติการนำใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับห้องปฏิบัติการ จากนั้น ห้องปฏิบัติการจึงส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายังผู้ดำเนินแผนฯ ทาง e-mail : eqa.hepatitis@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.5 ค่าธรรมเนียมสมาชิก : 3,500 บาทต่อปี2. รอบระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ส่งรายงานสรุป
1 28 ตุลาคม 2562 30 ธันวาคม 2562
2 17 กุมภาพันธ์ 2563 30 เมษายน 2563
3 22 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563


3. การจัดส่งตัวอย่างทดสอบและการรายงานผลวัตถุทดสอบจะถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยตรงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในสภาพไม่แช่เย็น เนื่องจากต้องการนำส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ดังนั้นตัวอย่างจะถูกจ่าหน้าพัสดุภัณฑ์ถึงหัวหน้าห้องปฏิบัติการโดยตรง


สมาชิกต้องรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด (ทางเว็บไซด์: http://einstyle.net/eqahcv/) ผู้ดำเนินแผนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ไม่ตอบผลกลับภายในเวลาที่กำหนด เพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการวิเคราะห์ผลสมาชิกโดยรวมทั้งยังกระทบต่อแผนการดำเนินงานในรอบต่อไป


4. การรายงานผลการประเมินไปยังสมาชิกในแต่ละรอบการดำเนินการ สมาชิกจะได้รับรายงานเบื้องต้น รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ในเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับสรุปผลการดำเนินงานประจำปี


5. การมอบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละปี ผู้ดำเนินแผนฯ จะมอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการและดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนทดสอบความชำนาญฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี


6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และสถานที่ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง 804 อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99188

E-mail: eqa.hepatitis@gmail.com

Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section


7. คณะผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญฯ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่แผนทดสอบความชำนาญฯ
นางสาวสิริลดา พิมพา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาววิรวรรณ วรรณชา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 19/07/2019