Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section


การอบรมสมาชิกการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
การตรวจเอชไอวีและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
โดย สถบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. สรุปผลการดำเนินงานแผนการทดสอบความชำนาญ ห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี
ห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในการะแสเลือด และภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
โดย ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
ดร.สุภาพร สุภารักษ์ และนางสาวเพทาย อุ่นผล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น. สถิติสำหรับการดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ
โดย นางนวพร อนันตสินกุล ที่ปรึกษาทางสถิติโครงการฯ
๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง Importance of Laboratory results for HIV surveillance data
โดย นายสหภาพ พูลเกษร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง Quality Assurance of Blood Safety: Laboratory implications
โดย นางสาวทัศนีย์ สุกลดำรงพาณิช
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง Hepatitis : What laboratory should know
โดย รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทลัยมหิดล

Chaopraya Park Training 2015Click in the image to enlarge.

Back to News.