Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

การอบรมหลักสูตร การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีตรวจผลไว
HIV Rapid Test Trainingการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมฝึกอบรมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธีตรวจที่ให้ผลไว"นี้ เป็นโครงการตามความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตามความร่วมมือเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและคุณภาพทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยการอบรมนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผู้เข้าอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานในโครงการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบฟังผลวันเดียว ในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน


การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีให้ผลไว ทั้ง วิธีการตรวจ การอ่านผล การบันทึกผล การแปลผล การตรวจการรายงานผล การควบคุมคุณภาพการตรวจ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในโครงการให้การปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบฟังผลวันเดียวที่รับผิดชอบ และเป็นโอกาสที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่พบจากการปฏิบัติงานระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ต่อไปแก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 04/03/2011