Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

DTS Chiangraiฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 (เชียงราย) จัดประชุมการประชุมและฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นห้องปฏิบัติการนำร่องในการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้ตัวอย่างควบคุมคุณภาพชนิดแห้ง (Dried Tube Samples) สำหรับควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเอชไอวี ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 (เชียงราย)แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 02/04/2012