Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

การประเมินคุณภาพโดยองกรค์ภายนอก (External Quality Assessment, EQA) หรือการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing, PT)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี ในปี พ.ศ. 2537 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจ HIV Serology ให้นำไปสู่พัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ


ในช่วงเริ่มต้นระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 โครงการได้ทดลองส่งตัวอย่างทดสอบ ไปยังห้องปฏิบัติการตามโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 95 แห่ง จำนวน 5 รอบ ซึ่งผลของโครงการที่ได้รับทำให้ทราบว่าห้องปฏิบัติการยังขาดความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการทดสอบ บางส่วนยังพบความผิดพลาดในการทดสอบและแปลผลการทดสอบ จึงได้มีการประเมินผลและให้ความรู้กับสมาชิก จนปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 1,200 แห่ง โดยการดำเนินงานแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติมีการดำเนินงานแบบเครือข่ายโดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแม่ข่าย ดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา


จากความสำเร็จของแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดได้ขยายแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอีก 2 แผน เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่ถ่ายทอดทางการให้เลือด ได้แก่ ในปี 2547 เริ่มดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด และในปี 2551 เริ่มดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี


จากนั้น ในปี 2559 ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดได้เปิดให้บริการแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c เพื่อประกันคุณภาพการตรวจของห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c ในประเทศไทย


วัตถุประสงค์
ประโยชน์ของ แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 04/12/2017