Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงวิชาการ
"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีกำหนดการจัดอบรมเชิงวิชาการให้กับสมาชิกการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ และสมาชิกการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าเดินทาง และค่าที่พักเบิกต้นสังกัด)

ทั้งนี้ ทางผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจะจัดส่งเอกสารเชิญและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมให้กับสมาขิกอีกครั้ง"การอบรม เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี

วันที่ 29 มีนาคม 2556

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง "ทิศทางของห้องปฏิบัติการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
กับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ"
โดย นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล สถาบันบำราศนราดูร
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ความพร้อมในการนำชุดตรวจ 4th generation
มาใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
โดย รศ. ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา โรงพยาบาลศิริราช
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง เทคนิคการตรวจเอชไอวี ทาง Molecular กับการดื้อยาต้านไวรัส
โดย ดร. นาวิน ห่อทองคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ผลการดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญ
ทางห้องปฏิบัติการ และการนำผลไปใช้

กลุ่มที่ ๑ แผนการทดสอบความชำนาญ
ทางห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี
โดย นส.เพทาย อุ่นผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


กลุ่มที่ ๒ แผนการทดสอบความชำนาญ
ทางห้องปฏิบัติการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
โดย ดร. สุภาพร สุภารักษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขTransfusion-Transmitted Pathogens Section

โครงการ EQA อบรมเชิงวิชาการ @ TK PALACE


Click in the image to enlarge.

Back to News.

แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 11/04/2013