Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda
Transfusion-Transmitted Pathogens Section

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดฝ่ายปฎิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สังกัดกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทราวงสาธารณสุข ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของฝ่ายประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ฝ่ายปฎิบัติการภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์ และฝ่ายประกันคุณภาพตับอักเสบ


ฝ่ายปฎิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการประกันคุณภาพการทดสอบ และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดตลอดจนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของเลือดและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังดำเนินการประเมินและติดตามควบคุมคุณภาพชุดตรวจการติดเชื้อทางเอชไอวีอีกด้วย


ภารกิจฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดแบบครบวงจร จึงร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และตรวจสอบ เกี่ยวกับเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการการตรวจการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดในประเทศมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยฝ่ายฯให้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทั้งงานวิจัย งานบริการ งานโครงการต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมทางเทคนิค และการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ
การให้บริการ
ความร่วมมือ
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 04/12/2017