EQA HIV Serology


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  
EQA HIV Viral Load


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  
EQA HCV


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  


การสมัครสมาชิก EQA HCV Serology ปีงบประมาณ 2565 โปรดลงทะเบียนสมัครสมาชิกทาง เว็บไซต์กองทดสอบความชำนาญ  

EQA HbA1c


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  QC


ต้องการดูรายละเอียดตัวอย่างควบคุมคุณภาพ  โครงการส่งเสริมคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีในภูมิภาค

DTS HIV Viral Load (Laos PDR)  
HIV-1 Rapid Recency Test (Thailand)  


รายงานการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพ HIV-1 Rapid Test for Recent Infection
รายงานแผนทดสอบความชำนาญ HIV-1 Rapid Test for Recent Infection

Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda

     ฝ่ายปฎิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด เป็นหน่วยงานสังกัดกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการศึกษา วิจัย ค้นคว้าเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการมาสนับสนุนการทดสอบและการตรวจวินิจฉัยเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด อีกทั้งยังดำเนินการประเมินและติดตามควบคุมคุณภาพชุดตรวจการติดเชื้อทางเอชไอวี

     ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดแบบครบวงจร จึงร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการการตรวจการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ตลอดจนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของเลือดและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานที่ยอมรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ • •  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ด้านเชื้อถ่ายทอด
     ทางการให้เลือด
 • •  พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  ประเมินคุณภาพชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด (เฉพาะเชื้อเอชไอวี)
 • •  วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • •  พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด    แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
 • •  ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการ • •  การประเมินคุณภาพชุดตรวจเอชไอวี
 • •  การตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันการตรวจเชื้อเอชไอวีรายบุคคล
 • •  การสนับสนุนตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
 • •  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c

การวิจัยฝ่ายฯดำเนินการศึกษาวิจัยด้านภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการรักษา ควบคุมและป้องกันโรค


ความร่วมมือ • •  ศูนย์ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH- US CDC Collaboration: TUC) ภายใต้
      โครงการ Global AIDS Program (GAP) เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจการติดเชื้อ
      เอชไอวีทั้งในประเทศ และประเทศในเครือข่ายของ GAP
 • •  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจ
      เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ และโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวี
      ในกระแสเลือด
 • •  International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) ภายใต้โครงการ Strengthening the regional    capacity to detect and respond to emerging diseases in Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Thailand
 • •  Nagasaki University, Japan ภายใต้โครงการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาต่อเชื้อเอขไอวี
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 01/07/2010