EQA HIV Serology


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  
EQA HIV Viral Load


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  
EQA HCV


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  


การสมัครสมาชิก EQA HCV Serology ปีงบประมาณ 2565 โปรดลงทะเบียนสมัครสมาชิกทาง เว็บไซต์กองทดสอบความชำนาญ  

EQA HbA1c


ต้องการดูรายละเอียดแผนฯ  QC


ต้องการดูรายละเอียดตัวอย่างควบคุมคุณภาพ  EQA Recency

Ministry of Public Health Department of Medical Sciences amtt national NRL Westgard QC. nstda

     ฝ่ายปฎิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด เป็นหน่วยงานสังกัดกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการศึกษา วิจัย ค้นคว้าเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการมาสนับสนุนการทดสอบและการตรวจวินิจฉัยเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด อีกทั้งยังดำเนินการประเมินและติดตามควบคุมคุณภาพชุดตรวจการติดเชื้อทางเอชไอวี

     ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดแบบครบวงจร จึงร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการการตรวจการติดเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด ตลอดจนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของเลือดและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานที่ยอมรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ • •  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ด้านเชื้อถ่ายทอด
     ทางการให้เลือด
 • •  พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  เป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
 • •  ประเมินคุณภาพชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด (เฉพาะเชื้อเอชไอวี)
 • •  วางแผนและดำเนินการตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • •  พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด    แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
 • •  ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการ • •  การประเมินคุณภาพชุดตรวจเอชไอวี
 • •  การตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันการตรวจเชื้อเอชไอวีรายบุคคล
 • •  การสนับสนุนตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
 • •  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
 • o  แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c

การวิจัยฝ่ายฯดำเนินการศึกษาวิจัยด้านภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการรักษา ควบคุมและป้องกันโรค


ความร่วมมือ • •  ศูนย์ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH- US CDC Collaboration: TUC) ภายใต้
      โครงการ Global AIDS Program (GAP) เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจการติดเชื้อ
      เอชไอวีทั้งในประเทศ และประเทศในเครือข่ายของ GAP
 • •  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจ
      เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ และโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวี
      ในกระแสเลือด
 • •  International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) ภายใต้โครงการ Strengthening the regional    capacity to detect and respond to emerging diseases in Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Thailand
 • •  Nagasaki University, Japan ภายใต้โครงการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาต่อเชื้อเอขไอวี
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ : 01/07/2010